Sjöbo kommun

I den sydvästra delen av Sjöbo kommun höjer sig Romeleåsens nordöstra sida, där terrängen är kraftigt kuperad.

I nordost sträcker sig kommun upp mot Linderödsåsens sydvästsluttning. Som kontrast till dessa båda höglänta områden framstår det flacka slättlandet sydöst om Vombsjön. I söder övergår slätten i ett östligt parti av det sydskånska backlandskapet. I kommunen finns t.ex. många ålderdomliga byar med välbevarade korsvirkesgårdar.

Kumlatofta
Kumlatofta är en unikt välbevarad skånsk by med tre oskiftade gårdar i korsvirke och tegel. Landsvägen slingrar sig fram mellan de tätt grupperade gårdarna. Foto: Lars Jönsson.

Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi