Länkar

Här är samlat länkar till myndigheter, föreningar, museer etc som är verksamma inom arkeologi och förmedling.

Länsstyrelsen i Skåne län är tillsynsmyndighet över länets fornlämningar. Enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950) är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Arkeologiska institutionen, Lunds universitet bedriver forskning och undervisning om hela mänsklighetens historia. Här kan du studera arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi och antikens kultur- och samhällsliv

Lunds Universitets Historiska Museum grundades 1805 och är Sveriges näst största arkeologiska museum. Museets samlingar inrymmer bland annat fynd från järnåldersstaden Uppåkra.

Kulturen i Lund består av en konventionell museilokal (Vita huset) och ett friluftsmuseum med ett 20-tal olika byggnadstyper. Kulturen har även en avdelning som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet.

Regionmuseet i Kristianstad är ett regionalt museum för Skåne med ansvar för hela länet, med undantag för Malmö stad och Helsingborgs stad. Ansvaret täcker in områden såsom byggnadsvård, arkeologi samt publik verksamhet.

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet.

Sydsvensk Arkeologi AB är ett bolag som genomför arkeologiska undersökningar, utredningar och förundersökningar efter beslut från länsstyrelsen.

Österlens Museum i hjärtat av Simrishamn har alltid aktuella utställningar, arrangemang och aktiviteter som berör Österlens historia och samtid.

Klostret i Ystad är ett gråbrödrakloster som grundades 1267. Idag består det av Klosterkyrkan och den östra klosterlängan, i vilken Ystads kulturhistoriska museum är inrymt.

Hembygdskretsen Tumathorp förvaltar ett skolhus från 1700-talet, ett gatehus från 1800-talet och platsen för ett medeltida kloster. I museerna visas föremål, interiörer samt dokumentation från Tommarps alla tidsepoker.


Österlenarkeologi      |      Lars Jönsson      |      Sturegatan 14 A      |      271 31 Ystad     |       Tel: 070-306 36 04      |      E-post: info@osterlenarkeologi.se

Copyright © 2021 Österlenarkeologi